Fra Marinko Šakota kázal v Medžugorji o povoláních

18.01.2023 22:23

V liturgických čteních jsme slyšeli o povolání tří různých osob: Izaiáše, Pavla a Jana Křtitele. Izaiáš prorok, byl povolán, aby shromáždil Izrael opět kolem Boha. Bůh Izrael vyvolil. Chce ho vychovávat, vést, aby tento národ svým životem, svým jednáním, byl příkladem, byl světlem pro druhé národy. Dále jsme četli v druhém čtení , že byl Pavel podle Boží vůle vyvolen za apoštola Ježíše Krista. A v evangeliu jsme slyšeli jak Jan odhaluje svoje povolání: Já jsem ten, který je poslán křtít vodou a abych ukázal na toho kdo je Beránek Boží, který snímá hříchy světa, na Ježíše. Ten bude křtít Duchem Svatým… Tedy slyšeli jsme jak tito tři lidé odhalují svoje povolání. Pavel odhalil vlastně tři povolání. Nejdříve byl farizej, potom křesťan, a potom objevil specifické povolání – být apoštolem Ježíše Krista mezi pohany, kteří nevěří v Ježíše Krista, ale mají jiná božstva.

-------------------

Matka Tereza, například, přijala obecné povolání, že bude řeholní sestra v Indii, pracovala ve škole. Jednoho dne pocítila specifické Boží povolání, když se setkala s jedním malomocným chudým člověkem a tehdy pocítila povolání sloužit chudým, hladovým, nemocným, opuštěným…, aby byla misionářka lásky a založila ten řád.

Vidíte, bratři a sestry, i my uvažujeme o svém povolání ke kterému nás Bůh volá. Máme osobité povolání. Jsme povoláni být křesťany. A to znamená být Kristovi, podobní Kristu. Být křesťanem v dnešní době, znamená  být světlem. Být světlem to znamená životem ukazovat, že nežijeme sami, ale existuje Bůh a my žijeme spolu s Ním. Dále, být křesťany, znamená druhým lidem přinášet světlo. Ukazovat: Člověče, Bůh tě miluje. Ty jsi Boží stvoření! Tedy my jako křesťané cítíme: Bůh mne miluje a volá mne, abych já i druhým pomáhal, aby i oni pochopili, že je Bůh miluje. To je povolání nás křesťanů. Ne jen, abych žil sám pro sebe, ale abych pomáhal druhým, abych jim přinášel světlo, které říká: člověče, Bůh tě miluje! Člověče, jsi stvořen pro věčnost! Člověče, já ti odpouštím! Já jsem milosrdný otec.

Jistě, máme i napomínat. Lidi jdeme špatným směrem. I k tomu jsme my křesťané povolaní. Jakým směrem se vydalo dnešní lidstvo? Je to dobrý směr? I ti, kteří v Boha nevěří, uznávají, že nejdeme dobrým směrem. Ve vztahu k přírodě vidíme, že jsme toho mnoho pokazili. Uškodili jsme přírodě a vrací se nám to zpět. A to ani nemluvím o mezilidských vztazích.

Tedy, dnešní lidstvo potřebuje změny. My křesťané, bratři a sestry, jsme povolaní k tomu, abychom vybízeli lidi k proměně.

A právě to koná Panna Maria zde v Medžugorji. Dělá to všude, kde se zjevuje. Proto se zjevuje, že lidstvo v různých fázích nejde v dobrém směru. Tak tomu bylo v Lurdech v 1858. roce, tak ve Fatimě v 1917., tak v Rwandě v 1981., tak i v Medžugorji v 1981 roce. Panna Maria přichází a volá: Lidé, probuďte se! Drahé děti, probuďte se! A co dále dělá Panna Maria? Volá nás prvořadě k modlitbě. Drahé děti, vyzývám vás, nejdříve k modlitbě, abyste žily s Bohem. To znamená modlit se. To znamená, nežít sám. Ale žít s Bohem a ze vztahu s Bohem. My přicházíme na mši svatou, abychom viděli Ježíše, abychom se sytili Ježíšem, abychom později ve svých mezilidských vztazích žili ze vztahu s Ježíšem. Jako Ježíš tak i já.

Ještě bych něco uvedl k čemu nás Panna Maria vybízí – abychom byli nádoby míru! Říká Panna Maria: Medžugorje je pramen milosti a vy jste nádoby milosti. A vás vybízím, abyste byli mými pomocníky. Abyste mi pomáhali, aby se Boží mír šířil světem. Tedy, bratři a sestry, to je jedna překrásná výzva, která je určená prvořadě farníkům farnosti Medžugorje a potom i nám všem. A je neuvěřitelné, kolik lidí z celého světa přijalo to matčino povolání, aby se stali apoštoly Panny Marie, apoštoly míru různým způsobem. Každý z vás je jiný a Panna Maria volá každého z vás, aby byl apoštolem míru, Božího míru a Boží lásky ve světě, kde žije. Maria říká: Buďte mýma vztaženýma rukama ve světě. Tedy Panna Maria vztáhla svoje ruce k nám, ruce míru a přeje si, abychom my byli její vztažené ruce k člověku. To znamená, že si Panna Maria přeje, abychom šířili mír bez násilí, bez nucení. Ona říká: Buďte moje vztažené ruce a buďte láskou k druhým. To znamená bezeslov - přirozeně i slovy. Zamysleme se nad tím. To je tedy cesta Panny Marie v současném světě. Matka Maria chce pomoci lidem v tomto světě skrze nás, mne, tebe, nás prostých lidí. To je vznešený úkol, to je vznešené povolání. To je zázračné povolání!

Jestli jsi, bratře a sestro, doposud ještě neodhalil nějaké povolání, máš toto povolání, které je podivuhodné! Za to se vyplatí i darovat svůj život. A mnozí z celého světa zasvětili svůj život Panně Marii, Královně míru. A chtějí jí darovat svůj život a chtějí tímto způsobem, být její ruce, její hlas, její slova, její pomocníci šíření míru v současném světě. Jakým způsobem to můžeme být? Panna Maria – a to je zajímavé a důležité - si nepřeje, abychom byli jenom apoštoly, abychom byli jen šiřiteli míru, ale abychom byli šiřiteli míru z modlitby. A to je to co je specifické, co je mimořádné z Medžugorje. Panna Maria si přeje, aby z modlitby pramenilo to naše poslání. Ne já sám – já budu teď šířit mír ve světě – já budu…! Ale aby vycházelo z modlitby to kam mne Bůh posílá. Ne vlastní silou, ale tak jak si to Bůh přeje ode mne.

Jak říkala Matka Tereza: V poledne přerušíme práci, přerušíme naši pomoc ubohým a máme klanění Ježíšovi... Její řeholní sestry se bouřily: A proč přerušujeme pomoc chudým!? Tolik je těch hladových, nemocných!? – Přerušujeme, abychom byly s Ježíšem, protože jestli nebudeme s Ježíšem, zůstaneme samy, jen s vlastními silami. Vyčerpáme se, unavíme se. A ještě něco: Když myslím, že je to správné jak já to dělám, dělám to jen z egoistických motivů. Já když si myslím, že vím co mám dělat, to ještě neznamená, že je to správné, když pomáhám druhým, možná to dělám jen z egoistických důvodů. Proto je důležité přicházet k Ježíšovi. Proto je důležitá modlitba a potom z ní, aby vycházelo mé působení.

Tedy, bratři a setry, Matka nás v tomto okamžiku ve kterém my dnes žijeme volá, abychom byli jejími apoštoly, jejími spolupracovníky na šíření míru ve světě. Ta výzva je stále ještě aktuální. Panna Maria zve mne i tebe. Mnozí se zde v Medžugorje ptali: Drahá Panno Maria, drahá Matko, co si přeješ, abych já udělal pro Tebe a pro mír ve světě? Možná se tato otázka ozve i v tobě. Amen.