Generální představený minoritů předsedal půlnoční mši na uvítání nového roku. Při té příležitosti prohlásil: Putuji sem kvůli živější víře v Ježíše Krista

03.01.2022 13:06

Modlitební bdění v kostele sv. Jakova v Medžugorji při vstupu do Slavnosti Matky Boží a Světového dne míru začalo ve 22 hodin eucharistickou adorací a po ní od 23,30 následovala mešní slavnost, která byla i vstupem do nového kalendářního roku. Této eucharistické slavnosti předsedal generální představený františkánského řádu Menších bratří, fra Massimo Fusarelli, za koncelebrace asi stovky kněží. Generálního představeného Minoritů v Medžugorji uvítal provinciál Hercegovské františkánské provincie, fra Miljenko Šteko. Za jeho účast poděkoval i medžugorský farář, fra Marinko Šakota, který na závěr slavnosti též blahopřál početným přítomným zahraničním poutníkům k novému roku v různých světových jazycích.

''Ať k Tobě Hospodin obrátí svůj pohled a daruje ti mír! Tohoto prvního dne roku zasvěceného Bohorodičce a modlitbám za mír, nám slova takzvaného Aronova požehnání dávají světlo pro nový čas, který se před námi otevírá: je to tvář Boží, která nám ukazuje směr a daruje nám mír. Rok nezahajujeme spoléháním se na sebe a vlastní možnosti, jak rozsévat a dosahovat mír. Víme – Kristus je náš mír! - je darem, který sestupuje zhůry. Je to požehnání pro nás. Je to příslib dobra'', to jsou slova, kterými fra Massimo Fusarelli začal svoji homilii a vyzval všechny, abychom přijali tento dar míru''.

''Touto slavností, kterou končí vánoční novéna, je nám dáno, jak jsme se modlili na počátku mše, zažívat prvotiny Jeho milosrdné lásky. Protože mír je opravdu Boží dar, a ne výsledek našeho ubohého snažení'', ujasňoval fra Massimo.

''Přijel jsem do této svatyně jako poutník, abych tady zahájil nový rok a přinesl sem s radostí a vírou, především bratry z Řádu minoritů, Chudé sestry svaté Kláry a četné členy františkánské rodiny. Jsem zde na pouti, abych pro nás všechny svolával živou víru v Ježíše Krista, Vtělené Slovo, Střed vesmíru a dějin. Tady jsem poutník, jako následovník sv. Františka, který Ježíšovu Matku zasypával nevýslovnou láskou za to, že nám dala bratra, vyvýšeného Pána. Modlil se k ní zvláštní chvály, přednášel jí prosby, svěřoval jí své city, tak jak to ani lidský jazyk nedokáže vyjádřit. To nám odhaluje Tomáš Čelanský.

Na tomto místě, v Medžugorji, už dlouhou řadu roků mnohé osoby vidí, jak se jim znovu rozhořívá plamen víry poslechem Božího slova, při slavení svátostí, zvláště ve svátosti Smíření a Eucharistie. Tady se otevírá svoboda v objevování daru modlitby, obzvláště při mlčení a klanění. A proto mnozí na tomto místě zažili dar usmíření a pokoje'', řekl generální představený Františkánského řádu, který vysvětloval, že to všechno nalézáme v Panně Marii, Bohorodičce a naší sestře ve víře''.

''Jak říká svatý František - s Marií se opravdu můžeme stát domem, palácem, Božím svatostánkem, uprostřed světa. Duch Páně spočine i na nás, jako spočíval na ní. I v nás nalezne svůj domov a příbytek'', jak prohlásil fra Massimo Fusareli a svoji homílii zakončil slovy: ''Bohorodička, Královna Míru, která vyvýšeného Pána učinila naším bratrem, ať nám nadále žehná a provází nás v míru. Přeji vám šťastný nový rok! Amen.''

 (přeloženo z medjugorje.hr)