Fra Marinko Šakota, ofm. medžugorský farář- na KONGRESU o poselstvích

16.02.2021 09:51
Drazí přátelé Medžugorje, drahé děti Panny Marie,
 
Ze srdce vás zdravím na Kongresu německé jazykové oblasti v Marienfriedu při příležitosti čtyřicátého výročí mariánských zjevení.
 
Veliké je to co vy konáte, to co jste vůbec do teď vykonali za těch 40 roků co je Matka Maria, Královna míru s námi. Tolik jste toho pro ni udělali, tolik jste toho vykonali pro německou jazykovou oblast v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a na dalších místech. Věřím, že Panna Maria – Matka – je vám za to vděčná. Tato událost, 40. Výročí jejích zjevení, jejích příchodů k nám, jste chtěli pozvednout na úroveň Kongresu na kterém chcete znovu všechny vyzvat, aby se vrátili k Marii, Královně míru, aby slyšeli její hlas a aby následovali její poselství.
 
A která jsou ta poselství Panny Marie? Co si to od nás Panna Maria přeje? Panna Maria to řekla v samotném názvu, kterým nazvala sebe. Řekla, že je královna Míru. Vybízí nás k míru. To je její základní poselství, to je to nejdůležitější, to je obsaženo ve všech dalších výzvách. Když nás Panna Maria vybízí k modlitbě, to je vlastně výzva k míru, abychom v Bohu našli mír. Když nás vyzývá k obrácení, tu je zase obsažena výzva k míru, abychom se vrátili k Bohu, který je pramen míru; abychom se odvrátili od špatné cesty na které hledáme mír, tedy abychom se vrátili k modlitbě, půstu, Božímu slovu, klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, a tak dále.
 
Panna Maria nás jako Matka a Učitelka učí jak najít mír. Proto je učení jedním ze základních  principů ve škole Panny Marie. Učit se. Když se začneme učit, otevíráme se Bohu. Otevíráme svoje srdce Marii, Královně Míru. Proto je důležité chtít se učit. Přát si učit se předpokládá chtít poslouchat  Marii, která k nám mluví. Drazí přátelé, věřím, že se ve vás všech všech probudí to volání po učení. Matka nám říká: přeji si vás učit jak najít mír, jak se modlit, jak poslouchat Boží slova, jak otevírat srdce Bohu.
 
Dále, jedním z principů ve škole Panny Marie je obrácení. To je ve skutečnosti možná nejdůležitější z výzev Panny Marie. Obrácení. Obrácení znamená vracet se k Bohu, prameni pravého míru. Odvracet se od špatných cest na kterých se často nacházíme. Vracet se k Bohu jako ten mladší  syn z podobenství o marnotratném synu a milosrdném otci. On se v jednu chvíli obrátil. V jednu chvíli se probudil, přišel k sobě, vrátil se ze špatné cesty a rozhodl se vrátit k otci. To je podstata  obrácení. Ne se jen odvrátit od hříchu a ze špatné cesty, ale vrátit se k Bohu, k Němu nasměrovat svůj pohled a svoje srdce. Proto je obrácení potřebné pro nás všechny.
 
Dále, je jedním z principů ve škole Matky Boží víra. Víra je důležitá, vzpomeňme, jak Ježíš klade důraz na víru a zdůrazňuje význam víry. Věřit, že Bohu není nic nemožné. To je, drazí přátelé, jeden z nejdůležitějších principů ve škole Panny Marie. Proto je důležité modlit se o dar víry. Proto je důležité v sobě říkat: „Ježíši, důvěřuji Ti“, „Ježíši, věřím v Tebe “. Ne jen mluvit, ale nosit víru ve svém srdci, s vírou žít poselství Panny Marie, s vírou, že je Matka s námi, že nás Matka miluje, že nás Matka vede na pravou cestu. Důležité je věřit v Boží milosrdenství a odpuštění. Panna Maria nás často vybízí, abychom se modlili za ty, kteří nepoznali Boží lásku, za ty, kteří ji nepoznali a za ty, kteří Boží lásce už nevěří, a abychom se za ně modlili. Pro nás všechny, drazí přátelé, je důležitá víra. Věřit  Božím slovům. Věřit, že Boží láska je větší než všechny naše hříchy. Proto je svátost smíření tak výrazně přítomná v Medžugorji, tak významná. Mnozí lidé, tisíce a tisíce jich v Medžugorji ve svátosti smíření zažilo Boží lásku.
 
Dále jedním z principů ve škole Panny Marie je láska a svoboda. Panna Maria nás vybízí: Když milujete, když máte v sobě lásku, nic pro vás není nemožné. Když nemáte lásku, nemůžete nic. Nemůžete lidi ani pozdravit. Nemůžete ani odpouštět. Nemůžete se pohnout ze špatné cesty. Když máte lásku, všechno je pro vás možné. Můžete odpouštět, můžete milovat i ty, kteří vás rádi nemají. Proto je dobré a důležité se modlit: Ježíši, dej mi lásku k druhým lidem, i k těm, kteří mne rádi nemají, kteří mi milí nejsou, kteří mi neodpustili… Prosme o dar lásky, aby tak láska otevřela naše srdce, aby  láska otevřela nové prostory v nás, aby nám láska dala nové možnosti, abychom dokázali to o čem si někdy myslíme, že není možné. Svoboda je jedním ze základních principů ve škole Panny Marie. Svoboda milovat i když nás druzí nemají rádi. Fra Slavko Barbarić, ten veliký syn a žák ve škole Panny Marie řekl: Všechno co děláš, nedělej proto, aby tě lidé měli rádi, vážili si tě, ctili, protože lidé dokážou i nemít rádi, nevážit si, a nectít, ale všechno co děláš dělej z lásky k lidem. To je ten princip lásky a svobody. Když máme svobodné srdce, pak to můžeme dělat. Dokážeme to. Když je naše srdce svobodné, nezávislé na lidském uznání a projevech vděčnosti, pak jednáme svobodně, jednáme podle Božích principů. Podle principu: Jak Bůh ke mně, tak já k lidem. Jako Bůh miluje mne, jak Bůh mně odpouští, tak já chci jednat s lidmi. Když následujeme ten princip, jsme svobodní, svobodní od lidských omezení.
 
Dále jedním z principů ve škole Panny Marie je jít od povrchu k nitru, od vnějších činů k  srdci, k modlitbě srdce, takže všechno co děláme – děláme srdcem, s láskou, otevřeným srdcem. My někdy zůstaneme na povrchu jako ten farizej, který se modlí v Chrámě. Farizej, kterého Ježíš uvádí jako příklad. Modlí se v Chrámě, postí se dvakrát týdně, ale zůstal u povrchnosti, u vnějších úkonů.  Nesestoupil do svého srdce. Ježíš nás vyzývá, abychom jako Zachei sestoupili ze vzdálenosti, sestoupili ze stromu, sestoupili do srdce, protože tam si On přeje přebývat. Přeje si vejít do našeho domu, do našeho srdce, a tam s námi přebývat. Proto nestačí dělat jen vnější věci. Nestačí jenom poslouchat Boží slovo vnějšně, nestačí jenom přistupovat ke svatému přijímání při mši vnějšně, nestačí klanět se Ježíšovi jen vnějším způsobem. Je zapotřebí to dělat srdcem. Proto potřebujeme tu výzvu stále znovu: pozvání od povrchu k nitru, jako Maria, Martina sestra, která upustila od všeho druhého a zaměřila se jen na Ježíše: hledí na Něj a poslouchá Ho. Poslouchá Ho srdcem.
 
Dále je jedním z principů ve škole Panny Marie: Každý jednotlivec je důležitý. Každý z nás je důležitý ve škole Panny Marie, v jejím plánu. To je milost, které si máme být vědomi. Někdy nás možná napadne, že nejsme důležití, že jsou druzí důležitější než my, že druzí mohou udělat něco víc než my. Ne. Panna Maria nám říká, že každý jednotlivec je důležitý v její škole. Tady máme šanci, drazí přátelé, abychom udělali mnoho toho dobrého. Tady máme šanci, abychom dali svému životu smysl, protože ve škole Panny Marie toho můžeme vykonat mnoho. Pracovat na sobě, šířit mír a Boží lásku kolem sebe, a mnoho toho o čem se nám někdy ani nesnilo, že bychom mohli. Tak mnozí ukázali svými dobrými skutky, že je možné i více než kdy pomyslili, že je možné vykonat.
 
Dále, drazí přátelé, je ve škole Panny Marie důležitý princip: Měň sebe, a ne druhé. Když se já měním, i druzí se měním. Tady máme způsob jak najít mír, jak dosáhnout míru. Ne měnit druhé, ne chtít měnit druhé, ne chtít vyndavat trn z oka druhého, ale nejdříve pracovat na sobě, na vlastním srdci, ale měnit sebe. Když to zkusíme, pochopíme jak je všechno jiné, když se druzí mění, jak druzí vypadají jinak v našich očích, když se já měním. To je podivuhodná změna, to je podivuhodná cesta ke změně. Panna Maria nás učí a vybízí, abychom sebe uschopňovali k tomu, abychom skrze modlitbu, půst, klanění Ježíšovi, modlitbou před Křížem, modlitbou růžence atd., abychom se uschopňovali pro život, abychom tím způsobem, pracujíc na sobě, uschopňovali sebe pro různé životní situace, a uvidíme jak potom můžeme být Boží, Mariiny, v různých životních situacích, a jak se věci kolem nás mění k dobrému.
 
Drazí přátelé, Panna Maria nás ve své škole v Medžugorji shromažďuje. Nejdříve pozvala vizionáře, potom farníky medžugorské farnosti a potom lidi z celého světa. Volá nás prostřednictvím svých poselství, která nejdříve adresovala vizionářům, potom farníkům farnosti Medžugorje. To bylo od 1984. do 1987.roku, a potom od 1987. již volá celý svět. Svými poselstvími nás vychovává ve  své škole.
 
Jeden ze způsobů její výchovy, jedním ze způsobů jak žít její školu, je večerní modlitební program ve farnosti Medžugorje. Ten právě je příkladem života školy Panny Marie, toho co nás Panna Maria učí a co nám přeje. Modlitební program, který začíná přípravou na eucharistii – modlitbou růžence, kterou se připravujeme na eucharistii, modlitbou k Duchu Svatému, kterou otevíráme svoje srdce pro eucharistii, pro Ježíše. Eucharistie je v centru, a po eucharistii následuje modlitba za uzdravení duše a těla, klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba před křížem.  
 
Dále, jedním ze způsobů jak žít poselství ve farnosti Medžugorje jsou semináře, tedy duchovní cvičení půstu a modlitby, duchovní obnovy půstu a modlitby. Potom duchovní obnova za organizátory poutí, duchovní obnova pro lékaře a zdravotní personál, duchovní obnova pro kněze, duchovní obnova pro mladé – Mladifest, duchovní obnova pro manželské páry. Všechny životní oblasti potřebují duchovní obnovy. My všichni, kněží i manželské páry, i lékaři i organizátoři poutí… my všichni  potřebujeme duchovní obnovu.
 
Panna Maria nás, drazí přátelé, tedy vychovává pro mír, jak najít mír, jak žít mír, a učí nás, abychom v Bohu hledali a nacházeli mír, abychom v modlitbě nacházeli mír. Panna Maria nás vyzývá a vychovává nás ve své škole pro modlitbu, pro svátosti, zvláště pro svátosti eucharistie a zpověď. Tady v Medžugorji se ty dvě svátosti nejsnadněji a nejintenzivněji žijí. Svátost smíření a svátost eucharistie... Panna Maria nás vyzývá k modlitbě, vychovává nás k modlitbě, učí nás jak se modlit, abychom se modlili srdcem, a všechno co děláme, abychom dělali srdcem, abychom se rozhodli pro  modlitbu, abychom se uměli zastavit, stát, zanechat všeho jiného jako Maria, sestra Marty. Nechat všeho a říci: Ježíši, teď jsi pro mne důležitý Ty, teď jsi Ty pro mne nejdůležitější.
 
Panna Maria nás vychovává pro půst. Půst je důležitý moment v její škole. Půstem se učíme odříkání. Říci ne závislostem, nějakým zlozvykům. A ne jenom říci ne, ale i říci ano. Ano  Bohu. Když se rozhodneme pro půst, rozhodujeme se vracet k Bohu, znovu po Něm toužit, aby se v nás znovu probouzel hlad po Bohu, po Božím slově, po Boží lásce.
 
Panna Maria nás vychovává ke vztahu k Boží vůli. Učí nás, abychom se otevírali Boží vůli a modlitbě, v půstu, abychom hledali Boží vůli, abychom tím způsobem poznávali Boží vůli. Panna Maria nás vychovává pro práci na srdci a učí nás, že je důležité vidět sebe, rozpoznávat hřích, odhalovat hřích, a tím způsobem chápat, kde jsme, v jaké situaci sami jsme, jako ti lidé, kteří nejdříve vidí třísku v oku druhého. Když vidím třísku v oku druhého, když vidím slabosti u druhých, pak se potřebuji zastavit, potřebuji se zastavit, ne hned chtít měnit druhé, ale obrátit pohled k sobě, pracovat  na sobě, na svém srdci, odhalovat ten balvan, který je v nás, všechno to co nám brání, abychom dobře  viděli. Toho je potřeba se osvobozovat, a teprve potom budeme moci měnit druhé, teprve potom budeme moci vyndat trn z oka druhého člověka. To znamená: nejdříve pracovat na svém srdci. Nebo jako ti lidé, kteří pozvedli kámen, aby ho hodili po té ženě, která zhřešila. Ježíš je vyzval, aby pracovali na sobě. „kdo z vás je bez hříchu, ať první na ní hodí kámen.“ To je výzva, aby pracovali na svém srdci, aby poznali sebe, aby poznali svůj hřích.
 
Panna Maria nás vychovává k odpouštění a učí nás jak odpouštět. Vyzývá nás k modlitbě, k  lásce a říká: Drahé děti, jestli nemůžete odpouštět, modlete se o lásku k osobě, která vás urazila. Ježíši, dej mi lásku k tomu člověku! Tím způsobem bude láska ve vás působit, bude rozpouštět led v srdci. Láska bude otevírat srdce, čistit pohled, a potom budeme moci vidět jinak, budeme moci uvažovat jinak, protože láska bude osvobozovat naše srdce od uzavřenosti, od všeho toho otravného co působí v nás skrze urážky, od všeho toho co zotročilo naše srdce od urážek.
 
Panna Maria nás vychovává pro Boží slovo a vybízí nás, abychom každý den četli Písmo svaté – Boží slovo. Abychom dali Písmo svaté na viditelné místo ve svém domě, abychom četli Boží slovo, abychom poznávali Boha, abychom poznávali Boží lásku, která se projevuje, která je zapsána v Božím slově, která je zjevena v Božím slově, v Písmu svatém.
 
Tedy, drazí přátelé, to jsou jenom některé z pohledů, některé ze způsobů, některé z ukazatelů  školy Panny Marie, kterou Ona vytvořila ve farnosti Medžugorje, škole ve které nás Ona jako Matka a Učitelka vyzývá, abychom ji přijali.
 
Tento kongres pořádaný nyní v Německu je novým pozváním, abychom se vrátili k Panně Marii s ještě větším zápalem, s vroucností prvních dnů jak říká Panna Maria, abychom odpověděli na její výzvy. Tato doba je časem ve kterém můžeme působit. Není to jednoduché - doba pandemie, že - ale můžeme toho mnoho udělat. Můžeme se začít modlit. Nemysleme, že je to málo. Začněme se modlit, a potom nám modlitba bude pomáhat otevírat oči, abychom viděli co ještě můžeme dělat. Začněme se modlit za druhé lidi. Tím způsobem si rozšíříme srdce i pohled a začne v nás působit láska. Když se začneme modlit za svět, za změny v srdcích, za obrácení tvrdých srdcí, tím způsobem začneme milovat lidi. Modlitba za druhé je znamení lásky k lidem, abychom nemysleli sami na sebe, ale začněme myslet i na druhé.
 
Tedy, drazí přátelé, Panna Maria, Matka, nemyslí na sebe. Ona nezůstala ve svém vlastním míru v Nebi. Její srdce je plné lásky, proto Ona myslí na nás, proto Ona plní ta Ježíšova slova z kříže: „Hle, syn Tvůj!“ Ona plní tu svojí úlohu matky ve které jí na nás záleží, v níž si přeje naši spásu. Chce nám pomoci. Proto nás vyzývá, abychom odpověděli, abychom byli jejíma vztaženýma rukama míru ve světě, abychom jí pomohli v tomto čase, aby se co nejvíce lidí spasilo, aby co nejvíce lidí nalezlo mír, aby co nejvíce lidí nalezlo Boha.
 
To vám přeji z celého srdce. Děkuji za pozornost.