Do sekce Modlitby přibyla nová modlitba - NOVÉNA K FATIMSKÝM PASÁČKŮM - LITURGICKÝ SVÁTEK JE 20.2.

12.02.2019 00:00

Dnes (nejpozději) začíná NOVÉNA K FATIMSKÝM PASÁČKŮM, svaté Hyacintě a svatému Františkovi Marto. 20.února se slaví v Církvi jejich liturgická památka.Pokračování bude umístěno v sekci MODLITBY

1. DEN

První zjevení Anděla Míru pasáčky velmi hluboce ovlivnilo. Ovzduší nadpřirozena, které je obklopovalo, bylo velmi intenzivní. Od té doby mnoho času trávili tím, že opakovali andělova slova, skloněni až k zemi.
Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, naučte nás modlit se, jak jste se modlili vy. Buďte nám společníky na cestě víry, vzorem pro náš život víry, v klanění Nejvyššímu, v úctě Panny Marie a pomáhejte nám svou přímluvou, abychom, tak jako i vy mohli být nositeli míru ve světě.
Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci…

Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti, doufám v Tebe
a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří,
Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ (3x)

„Nejsvětější Trojice,
Otče, Synu a Duchu svatý,
hluboce se Ti klaním
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
duši a Božství Pána Ježíše Krista
přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření
za urážky, rouhání a lhostejnosti,
kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy
Jeho Nejsvětějšího Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
Tě prosím
za obrácení ubohých hříšníků.“
Amen

Panno Maria fatimská, oroduj za nás…
Svatá Hyacinto, oroduj za nás
Svatý Františku, oroduj za nás

LITANIE
Pane, smiluj se...
Kriste, smiluj se...
Pane, smiluj se...

Panno Maria Růžencová z Fatimy, oroduj za nás
Panno Maria Bolestná,...
Panno Maria Karmelská,...
Svatý Františku Marto,...
Svatá Hyacinto Marto,...
Děti, které povolal Kristus,... orodujte za nás
Děti, které jste byly povolány abyste kontemplovaly Boha v nebi,...
Maličcí, kterým Otec zjevil tajemství nebeského Království,
Maličcí, které si vybral Bůh,...
Vy, kteří jste dokonalou chválou Božích zázraků,...
Dokonalé vzory synovské odevzdanosti,jako děti v lůně matky...
Oběti smíru pro užitek Kristova Těla,...
Důvěrníci Anděla Pokoje,...
Spolu s Andělem adorující Eucharistii,..
Vy, kteří jste viděli Pannu oděnou sluncem,...
Vy, kteří jste viděli Světlo, kterým je Bůh,....
Milované děti Panny a Matky,...
Vy, kteří jste pozorně naslouchali mateřským prosbám Panny Marie,...
Obránci poselství, které vám sdělila Paní, jasnější než slunce,...
Hlasatelé slov Matky Boží,...
Proroci vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie...
Vy, kteří jste naplnili úmysly Nejvyššího,...
Věrní strážci poselství,...
Vyslanci Panny Marie Růžencové,...
Misionáři proseb Mariiných,...
Poslové výzev z nebe,...
Ochránci Kristova nástupce na zemi,...
Vyznavači hrdinského života v pravdě,...
Těšitelé Ježíše Krista,...
Vzory křesťanské lásky,...
Vy, kteří jste sloužili chudým a nemocným,...
Vy, kteří jste se obětovali za urážky hříšníků,...
Přátelé lidí před trůnem Panny Marie,...
Lilie nevinnosti, vonící svatostí,...
Perly, zářící nádhernou blažeností,...
Serafíni lásky u nohou Pána,...
Oběti předložené Bohu přinášející utrpení na smír...
Obdivuhodné vzory rozdělení se s chudými,...
Neúnavné vzory v přinášení obětí za obrácení hříšníků,...
Vzory odvahy v časech protivenství,...
Duše Bohem v Ježíši milované,...
Malí pastýři, kteří nás vedete za Beránkem,...
Učedníci ve škole Mariině,...
Tazatelé lidstva,...
Plody stromu svatosti,...
Dary pro Světovou Církev,...
Boží znamení pro Boží lid,...
Svědkové Boží milosti,...
Vy, kteří jste vyzývali k zachování křestní nevinnosti,...
Vzory zkušenosti milující přítomnosti Boha,...
Výmluvné duše v blízkosti Boha,...
Přímluvci za hříšníky před Bohem,...
Tvůrci civilizace Lásky a Pokoje,...
Lampy, které osvěcují lidstvo,...
Laskavá světla osvěcující mnohé,...
Lucerny zářící na cestách lidstva,...
Plameny žhnoucí v temných a neklidných časech,...
Svíce Bohem rozžaté,...

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Závěrečná modlitba:
Bože nekonečně dobrý. Ty miluješ nevinné a vyvyšuješ pokorné; prosíme Tě, dej, abychom na přímluvu Neposkvrněné Matky Tvého Syna, napodobením svatých Františka a Hyacinty, Ti mohli sloužit v prostotě srdce, a tak vejít do Nebeského království. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, který je Bůh s Tebou v jednotě s Duchem Svatým. Amen.

Na obrázku může být: obloha, strom, venku a příroda