Jsme děti Boží !!!

14.12.2023 08:56
P. Tomić / Zamyšlení nad poselstvím z 25. 10. 2023

Poselství Panny Marie jsou vždy pro současnost. Tak Ona v poselství z 25. října 2023 zdůrazňuje, že MÍR je poklad po kterém žízní každé srdce (srov. „…modlete se, postěte se, přinášejte oběti za mír. Poklad po kterém touží každé srdce.“)

O míru se toho může mnoho říci. Momentálně mne napadá jeden možný způsob jak získat mír, který vychází z vědomí o tom kdo jsme a co vlastně jsme. Ten mír, který vychází z poznání vlastní identity a její vyvýšenosti. A to je, že my jsme především děti Boží: (srov. „Hleďte jakou lásku nám Otec daroval: děti Boží se nazýváme a to také jsme. A proto nás svět nezná, protože nezná Jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti a ještě se neví co budeme. Víme: až se to projeví, budeme Mu podobní, protože ho uvidíme tak jak je.“ 1 J 3. 1-3.) Kolikrát toto tvrzení sv. Jana evangelisty opakovala i sama Panna Maria, když nás nazývá svými a Božími dětmi. A dítě je obraz rodičů. Dědic jejich jmění, moci, autority. Pomyslete jen jakou čest a důstojnost máme jako děti Boží! Jakou krásu, jaký soulad, jakou kapacitu a možnosti! Kolik míru bychom měli prožívat při poznání, že nás sám Bůh chrání, jako každý dobrý otec chrání svoje dítě! Sám Bůh nás vede, otevírá nám cesty, pomáhá ve všem. Tedy Bůh je náš tatínek!

SATAN CHCE ZNIČIT ŽIVOTY

Ten, který se rouhá každému otcovství, který nenávidí Stvořitele i jeho stvoření, chce zničit životy (srov. „Větry zla, nenávisti a nepokoje dují zemí, aby zničily životy.“ Poselství Panny Marie z 25. 10. 2023). Nejvíce ze všeho si přeje, abychom zapomněli na tuto pravdu, zřekli se jí a na konec tu identitu dítěte Božího potřísníme blátem nejnižších vášní a tužeb. Nejsme si vědomi jak tím způsobem ponižujeme a vysmíváme se ne jen sami sobě, ale i samotnému našemu nebeskému Otci a Matce. Právě tak jak každé dítě svým špatným chováním dělá hanbu prvořadě sobě a potom i svým rodičům.

Toto satanovo pokořování  a vysmívání se Bohu prostřednictvím Jeho dětí je stále rozšířenější. Je šokující co se děje v posledních letech kolem otázek identity a identifikace člověka. Kdysi to co je dnes prohlašováno za normální a vyžadující úctu a toleranci, bylo lékařskými diagnozami považováno za chorobný stav krize identity, útěk před skutečností, popírání problémů a zodpovědnosti… Nakolik je to závažný problém se vám pokusím ilustrovat na dvou konkrétních příkladech:
První vyprávěla jedna přítelkyně, která žije v Kanadě. Má dvě děti, které chodí na základní školu. Do třídy s její dcerkou chodí i jedna holčička, která o sobě říká, že se identifikuje jako kočka. A všechny děti ve třídě dostaly pokyn to respektovat a mlčet, když ta spolužačka začne lézt po čtyřech, jíst ze země a mňoukat.

Druhý příklad je z Německa: Skupina lidí, asi 1000 jich je, identifikují se jako psi. Nedávno se shromáždili na vlakovém nádraží Potsamer Platz v Berlíně. Ve své touze, aby byli vnímáni  jako psi a ne jako lidé, komunikovali mezi sebou výhradně vytím a štěkáním. Toru Ueda, 32 inženýr z Tokia, který vydal 23 000 Dolarů za oděv psa, pro anglické Timesy prohlásil: “Když nosím svůj kostým cítím, že už nejsem člověk, jsem osvobozený od všech lidských vztahů. Mohu klidně zapomenout na všechny úrovně nepříjemností souvisejících se zaměstnáním a podobnými záležitostmi.”
To si dokážeme představit jak se satan raduje, když se člověk, dítě Boží, obdarované rozumem a vůlí, takto spouští na úroveň zvířete, které se chová jen podle vlastních potřeb a instinktů.

STÁT SE TÍM ČÍM JSME BYLI STVOŘENI

Bohužel vidíme, že toho skrývání lidské identity je stále víc a více, takže se nové generace už  ptají na něco co by mělo být zcela zřejmé: kdo je muž nebo kdo je žena?

Autor knihy 'Co je žena' Matt Walsh (nové vydání vydavatelství Salesiana) říká: "Téměř rok jsem kladl všem se kterými jsem se setkal - od lékařů po terapeuty, od politiků po profesory, od San Francisca po Keňu -  Jednu otázku: "Co je to žena?" rozhodně se otázka vztahovala na pohlaví, rod, biologii, společenskou úlohu a podobně. V hluboké úrovni to byla otázka identity. Možné štěstí nevyplývá z toho, že svět doháníme k tomu, aby potvrdil "kdo jsme", ale spíše z toho, že se staneme tím, čím jsme byli stvořeni, abychom byli."
Tedy i spisovatel této knihy pochopil, že naše pravá identita je v samotném jádru našeho stvoření, o čemž je krásně psáno v Písmu Svatém: „Jako muže a ženu je stvořil!“ (I. kniha Moj. 1, 27)  a že služba člověka je nadřazená existenci zvířat, protože má úkol starat se o všechno stvořené. A právě tehdy, když člověk pochopí a přijme sebe jako stvoření, a Boha, svého Stvořitele dá na první místo ve svém životě, je ustanoven přirozený řád. Z lásky Stvořitele k svému dítěti se potom všechny úlohy spravedlivě dělí v lásce a službě. Potom muž může být mužný a žena ženská, potom se jeden o druhého starají a přejí si navzájem se obšťastňovat a společně pečují o všechno stvořené. Jedině tak nastává mír a řád v srdci i na zemi a tak se žije jednota mezi Bohem a lidmi, když se staneme tím čím jsme byli stvořeni, abychom byli! (srov. „Proto mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás vedla k cestě míru a jednoty s Bohem a lidmi.“ Poselství Panny Marie z 25. 10. 2023).

BOJME SE DUCHOVNÍ KORUPCE A USTRAŠENOSTI

Mnoho falešných pravd je nám servírováno na všech úrovních. Jsme roztržití, neustále  bombardovaní informacemi, že ani nechápeme tu pravdu, kterou dávno vyslovil G. K. Chesterton: „Modlářství není jen vyvyšování falešných bohů, ale také vyvyšování falešných nepřátel; Všechno nasvědčuje tomu, že se člověk bojí války nebo nemoci nebo ekonomických zákonitostí, a přitom by se měl bát duchovní korupce a ustrašenosti.“ Nakolik jsme duchovně  zkorumpovaní a nakolik jsme ustrašení při veřejném vystupování a prožívání svojí víry? Nakolik  bojujeme za Království Nebeské jako vztažené ruce Panny Marie? („Vy jste, dítka, moje vztažené ruce…“ Poselství Panny Marie z 25. 10. 2023.)

I Ježíš nás vybízí k akci, k jednání. Ve svém podobenství o tom co je Království nebeské On neříká, že je Království Boží jako kvas, ale že je ono jako když žena vezme trochu kvasu a zamísí těsto a ono vykyne. A ne říká, Království Nebeské je jako hořčičné seménko, ale ono je jako když nějaký člověk zasadí hořčičné seménko a vyroste z něj veliký strom.
Tedy, Království nebeské není něco statického, nějaký stav, ale je to působení nebo plod nějakého působení, chod a čin ve víře, že náš malý, dobrý skutek, nějaký malý pozitivní čin, vykonaný srdcem, nakonec přinese hojnou úrodu milosti a požehnání. Jsme povoláni, abychom byli těmi vojáky lásky. Dětmi lásky. Protože náš Otec je Láska. Bohužel, jak lidé stále méně  poznávají lásku, stále méně poznávají i Boha, a pak stále méně znají i nás a stávají se nám nepřáteli. Pro tuto válku proti Lásce dává Panna Maria jedinou účinnou zbraň: „…modlete se, postěte se, přinášejte oběti za mír.“ Poselství Panny Marie z 25. 10. 2023.)