Bez návratu k Bohu nemáme budoucnost

07.04.2022 15:33

 Boží Slovo nás stále učí, že na zemi není nic jisté a že svoji důvěru můžeme vkládat jedině v Boha, který nás, na rozdíl od všech ostatních a všeho ostatního, nikdy neopustí. Když jsme nezvládli ten první krok víry, každý sebemenší otřes naší lidské jistoty na nás těžce dolehne.

Panna Maria nás tady v Medžugorji již roky vychovává k bezpodmínečné víře v Boha. Všechna její poselství, příklady, dokonce i její přítomnost slouží a tomu, aby nás naučily připravenosti nezapřít svoji víru v Boha, přes hrozbu, že můžeme všechno ztratit. Protože jenom Bůh je naše dědictví!

MARIA, KRÁLOVNA PROROKŮ

Mnohokrát nám Panna Maria ve svých poselstvích poukazovala na skutečnost. Úkolem proroků a dar proroctví je kromě jiného i pomoci lidem, aby si vybrali pravý životní směr, aby je povzbuzovali k proměně a obrácení a na konci ke spasení duší.

V Bibli vidíme, že se proroci rozlišují silou svého daru. Můžeme jen uvažovat nad tím, jak se od nich velmi liší Ona, kterou nazýváme Královnou apoštolů a proroků, naše Panna Maria. Mohli bychom říci, že nám Ona již více než 40 roků „prorokuje“ svými poselstvími tady v Medžugorji, ukazujíc nám kroky k Věčnosti.

Ve svém poselství z 25. února 2022. Panna Maria řekla tvrdá prorocká slova: „Dítka, jestli se nevrátíte k Bohu a jeho přikázáním, nemáte budoucnost.“ Nemáme budoucnost bez návratu k Bohu, bez návratu k přirozeným – Božím zákonům, bez obrácení srdce… Není možné získat  dobré plody ze zkaženého semena. Nemůže se uschlý strom zazelenat, nemůže být zkažené jídlo chutné… V tomto Mariině proroctví je tolik pravdy, že je příliš smutné, že někteří lidé, přestože jsou věřící, nejsou schopni je slyšet. V touze omlouvat svoji vlažnost, svojí bojácnost při tom, aby vykonali konečné rozhodnutí mezi ANO a NE, v neschopnosti uznání, že nemají pravdu, že žijí v hříchu, že relativizovali víru… říkají: „Bůh je láska, a taková tvrdá slova jistě nemohou pocházet od Boha!“

právě proto, že je Bůh láska, nebojí se říci holou Pravdu, jestliže je potřebná pro naší spásu. Na nás je abychom se rozhodli budeme-li poslouchat falešné proroky, kteří uklidňují naše hříšné svědomí nebo pravé Boží proroky, kteří se nebojí nazvat hřích pravým jménem.

FALEŠNÍ A PRAVÍ PROROCI

Boj pravých a falešných proroků trvá po celou historii. Jeden takový příklad nacházíme v první knize Královské ve které čteme o izraelském králi Achabovi, který se spojil s judským králem Josafatem, aby společně napadli aramejské město Ramot Gilead.

Před válečným útokem svolali všechny proroky, aby si vyslechli co Jahve myslí o výsledcích té války. A všichni falešní proroci prorokovali: „Jdi, protože Jahve je vydá králi do rukou!“ (1 Kr 7) Pochybovačný král Josafat žádal o názor ještě jiného proroka, a tehdy mu povolali Michea, syna Jimlina, který údajně vždy prorokoval jinak než královští proroci. A tak tomu bylo i tentokrát; Michel králi prorokoval porážku a ještě mu vysvětlil dynamiku klamu: „Proto slyš Jahvina slova: Viděl jsem  jak Jahve sedí na svém trůně, a všechna vojska nebeská stála zprava a z leva. Jahve se ptal: ‘Kdo povede Achaba, aby šel a padl u Ramot Gileadu?’ Jeden říkal to a druhý ono. Tehdy přistoupil jeden duch a stanul před Jahve. ‘Já to dokážu’, řekl.’ Jahve se ho zeptal: ‘Jak?' On odpověděl: ‘Vystoupím a budu lživý duch v ústech všech jeho proroků.’ Jahve řekl: ‘Ty ho svedeš. A budeš mít úspěch. Jdi a udělej jak jsi řekl!’ Tak tedy, Jahve vložil  ducha lži do úst všech těch tvých proroků, ale Jahve ti oznamuje zlo.« (viz1Kr 19-23)

Úkolem pravého proroka je ohlašovat i to, co se nám nebude líbit, protože nás to vybízí, abychom vyšli z  naší zóny komfortu. Vyzývá k proměně a naší vnitřní cestě, která spočívá v tom, že všechnu svoji důvěru vložíme v Pána.

PROROCI JSOU POZVÁNI ŘÍKAT PRAVDU

Jiný příklad nacházíme v knize Samuelově (2 Sam 1-7a.10-17) ve které vidíme jak Bůh povolal proroka Natana a vyzývá ho, aby šel upozornit krále Davida na hřích, který se dopustil cizoložství s Bat-Šebou, a následným zabitím Uriáše. Potom co Davidovi vyprávěl příběh o člověku, který měl jednu ovci a jiném, který jich měl stovku, ale vzal jedinou ovci od prvního člověka, aby pohostil svého hosta a tak dovedl samotného Davida, aby odsoudil skutek boháče – Natan mu do tváře řekl: 'Ty jsi ten člověk!'

Tento příklad nám jasně ukazuje jak je zapotřebí vrátit do Církve charizma PRAVDY, pokud má být uskutečněn cíl spásy duší. Natan nechtěl obvinit Davida a vnutit mu pocit vinny, ale chtěl mu poukázat na jeho hřích, aby se obrátil a spasil.

Dnes, když je tak zhanobena politická korektnost, tolerantnost a touha po nevyvolávání nepřátelství, stává se normálním říkat osobám, které v sobě nosí nádor hříchu: ale to je všechno ok, ty jsi krásná duše, jen tak pokračuj… Ale to je právě klamání duší, které nevede k jejich obrácení ani spasení.

Natanovo plivnutí Davidovi do tváře, když mu řekl pravdu, vedlo k Davidovu pokání a lítosti nad hříchem. Davidovo a Bat Šebino dítě přesto zemřelo, ale ne proto, že by Bůh trestal nevinné, ale aby se projevilo, že normální život není možný potom co byl spáchán hřích, nespravedlnost nebo zlo. Toto je mocné Boží poselství, které nám i dnes ujasňuje jak mohla Satanova moc smrti, nenávisti a strachu, navštívit Zemi. (srov. Poselství z Medžugorje 25.2.2022.). Otevřeli jsme jí cestu svými hříchy.

PROROCI JSOU LIDÉ BOJE

Všichni bibličtí proroci byli lidmi modlitby, pokání, vůdcové a bojovníci, kteří s Pánem bojovali za svůj lid. A Panna Maria se chová jako prorok. Ona je s námi, ona nás vede, ona nás vyzývá, abychom jí pomohli v boji proti jedinému pravému nepříteli: „S vámi jsem a modleme se společně. Pomozte mi, dítka, modlitbou, aby satan nezískal převahu. Proto mne poslal k vám, abych vás vedla.“ (25. 2. 2022.) Jestli myslíme, že jsou slabé zbraně, které nám Panna Maria dala: návrat k Bohu, modlitba, půst a odříkání si - pročtěme si svědectví jednoho ukrajinského vojáka o síle modlitební ochrany, kterou cítí v  boji: "Cítíme vaši modlitební podporu. Někdy se stane něco opravdu nejasného, jakoby něčí neviditelná ruka skutečně měnila směr nábojů namířených na nás a ty kolem nás jen proletí. Z velmi těžkých situací vycházíme jako by nás někdo vodil. Pro nepřítele se stáváme neviditelnými, vidíme i sami sebe jako v  temnotě, a víme co a jak máme dělat. Jsme z toho nadšení a dodává nám to sílu. Věříme, že sám Pán Ježíš je pro Ukrajinu. Prosíme vás, abyste se nepřestávali modlit a tak nás dále podporovali. Zoufale vás potřebujeme!“

Zbraně Panny Marie jsou opravdu nejúčinnější. Neznáš ani dne ani hodiny, neznáš odkud ani kam vanou, ale dosahují cíle právě tam kde je potřeba. V to máme věřit a tak bojovat po boku Královny Míru „za všechny ty, kteří jsou postiženi, chudí a nemají hlas v tomto světě bez Boha“. (srov. 25. 2. 2022.)

Paula Tomić/Glasnik Mira 3, 2022.