Arcibiskup Arjan Dodaj v Medžugorji

12.04.2022 14:39

''Děkujme Pánu, který nás shromažďuje na tomto požehnaném místě, jako Boží děti, jako děti Královny míru. Před několika dny zasvětil papež Neposkvrněnému Srdci Královny míru lidstvo, Rusko a Ukrajinu. A zde je největší výzva na počátku této slavnosti. To je výzva, kterou nám svěřuje Panna Maria ve svých prvních poselstvích zde v Medžugorji – mír, mír, mír. Mír mezi Bohem a lidmi, mír mezi lidmi. Proto děkuji Pánu, že zde mohu prvně slavit mešní slavnost. Díky za pozvání mons. Aldu Cavalliovi, strážci tohoto svatého místa. Děkuji mu a zdravím ho. Zdravím i kolegu na mé pouti mons. Luigi Bonazzia, apoštolského nuncia v Albánii.

Děkujme proto Panně Marii, srdcem vděčným, v přesvědčení, že Královna míru vyslyší naše modlitby. A my předložme jejímu Neposkvrněnému Srdci aby přednesla Ježíšovi naše bolesti, náš nářek i náš vzdor vůči lásce i všechny naše hříchy'', řekl mons. Arjan Dodaj, arcibiskup metropolita arcidiecéze Tirana-Drač v Albánii večer 5. dubna 2022 v úvodu ke mši svaté.

V medžugorském kostele sv. Jakova koncelebrovali s ním arcibiskupové Bonazzi a Cavalli a dalších deset kněží.

V homilii se pak zaměřil na čtení z Knihy Numeros (21, 4-9) ve kterém Pán poslal na svůj lid jedovaté  hady, ale zdůraznil, že ''Pán neopouští svůj lid''. Mluvil i o Mojžíšovi, který 40 roků vodil vyvolený lid.

''Tak i Královna míru, která se zjevila před 40 roky, mluví s Bohem za lid. A mluví s lidem o Bohu, aby jedovatí hadi současnosti viděli znamení, ale to znamení vede k jinému většímu znamení, znamení, které nepomíjí. Bůh řekl Mojžíšovi:  „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

Bůh ve své prozřetelnosti připravil lék pro lid, který byl otráven. Bůh chystá lék pro lid, který je  otráven v každé době. Bůh nám zanechal dokonce i jedno hmatatelné znamení léku proti jedu, což byl had'', ten souvisí s Křížem Kristovým, prohlásil arcibiskup Dodaj ve svém kázání, a vyzval nás, abychom Ježíšovi svěřili všechna svoje uštknutí těch jedovatých hadů, kteří žijí v naší mysli, v našich vzpomínkách, v našem srdci, naší duši…

''A z tohoto milostiplného místa se vraťme schopní udržet pohled obrácený k Ježíšovi kam nám ho obrací Panna Maria. Vraťme se do svých domovů s úkolem: Tady jsem se naučil vidět znamení. Viděl jsem Ježíše Mariinýma očima, protože mé vlastní oči byly nečisté. Můj rozum byl  raněný. Moje srdce bylo zatížené, ale s Marií jsem vyskočil k Bohu'', uzavřel své kázání mons. Arjan Dodaj, arcibiskup metropolita z arcidiecéze Tirana-Drač. (přeloženo z medjugorje.hr)