4. postní meditace - ZKOUŠKY A POKUŠENÍ

13.03.2021 15:37

Čtvrtá Svatopostní meditace: Fra Stanko Mabić o zkoušce a pokušení

 

Ve čtvrté Postní meditaci jsme s fra Stankem Mabićem uvažovali na téma zkoušky. Fra Stanko na počátku ujasnil rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Připomenul, že mnozí si pletou ty dva pojmy.

’’Zkouška přichází od Boha a Bůh ve zkoušce prověřuje naši věrnost. Výsledkem zkoušky je vždycky život, Bůh nás ještě více uvádí do života. Pokušení přichází od satana. Satan nás v tom pokusení chce svést a odvést do smrti. Jak odlišit zkoušku od pokušení? Na to jsou mnohé parametry, a zde bych připomněl to co nás jako první bije do očí: Zkouška, která přichází od   Boha je vždycky na první pohled odpudivá, tíživá, nepředstavitelná, nežádoucí, chce se nám od ní utéci… pokušení, které přichází od Satana je vždycky pěkné, přitažlivé, okouzlující, pro oko lákavé, ale když je přijmeme, bude nám cestou ke  smrti’’, řekl na počátku fra Stanko Mabić a dodal, že v Bibli máme velmi mnoho příkladů. Uvedl nejvýraznější příklad pokušení , kdy Bůh říká Abrahámovi: Vezmi svého syna Izáka a obětuj ho (srov. 1 Moj. 22,1). Co myslíte, jak se Abrahám cítil? Nejraději by byl řekl: To já nedokážu. Kdyby byl Bůh řekl Abrahámu: Zhřešil jsi!, nebo: Něco se stalo, jdi a polož svůj život za mne! – nebyl by to problém. Ale aby on sám svojí otcovskou rukou vzal nůž a obětovat svého syna? Ta zkouška je tak bolestná, odporná, chtěli bychom od ní co nejdále utéci.’’

Potom uvedl i příklad pokušení, které jak říkal je vždycky sladké a přitažlivé. Satan říká Evě: Podívej se na ten strom.  Budeš-li jíst plody z toho stromu – budeš jako Bůh! Šeptal jí do ucha… A dále  Písmo svaté říká: Eva hleděla na ten strom a poslouchala hlas satana, hlas pokušení; v jejích uších a očích to bylo tak svůdné, přitažlivé a krásné, že to vyzkoušela (srov. 1Moj, 1-7).

Když čteme Bibli, vidíme, že Bůh člověka zkouší stále. Stále jsme vystaveni zkouškám. V Bibli často čteme jak Bůh vystavuje člověka zkouškám s určitým cílem. Máme možná tři jasné cíle.

První cíl, že Bůh ve zkoušce chce prověřit věrnost člověka. Čteme v Knize o Tobiášovi, že anděl Rafael říká Tobiášovi: Jsem poslán, abych vyzkoušel tvou víru (srov. Tob 12,18. Přesný citát: Dokud jsem byl s vámi, nebyl jsem s vámi z vlastní laskavosti, nýbrž z Boží vůle.). Tedy Bůh poslal Rafaela k Tobiášovi, aby vyzkoušel jeho víru.

Druhý cíl zkoušky je, že Bůh zkoumá srdce člověka, co se nachází v jeho srdci.

Třetí pak je pročistit člověka. V Knize moudrosti čteme:  neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. Protříbil je jako zlato v tavicí peci. (Moudr 3,5b-6a), ale nám ujasňuje i jak je ’zkouška pro člověka dobrá’’.

‘’Žalm 139 (138), 23-24 říká: 23Pronikni mne [...] vyzkoušej mne a poznej myšlenky moje: 24pohleď, nejdu-li špatnou cestou a veď mne cestou odvěkou!”Všichni proroci jsou zkoušeni. Ve zkoušce je nejdůležitější zůstat věrný Bohu, protože Bůh ví jak mi je. Dal mi tu zkoušku. Jestli mu zůstanu věrný, dostanu nesmírnou odměnu’’, sděluje fra Stanko v této postní meditaci a zaměřil se na Ježíšovu zkoušku v Olivetské zahradě, v Getsemanech, která jak řekl je zvláště do očí bijící ’’.

‘’U Ježíše vidíme současně jak zkoušku tak pokušení. Duch Svatý ho bere a vede ho na zkoušku na poušť, kde bude hladovět a žíznit 40 dní. Satan k němu přichází tehdy, když byl skutečně bezmocný, když mu bylo těžko. Bez půstu a modlitby a kontaktu s Bohem a četby Písma svatého a Božího slova se nebudeme moci vzepřít. Ježíš odešel na poušť, prošel i zkouškou i pokušením, ne proto, že by to On potřeboval, ale aby nám ukázal cestu’’, říká fra Stanko, který svoji meditaci končí poselstvím  pro nás všechny: ’Jestli jsme nekladli důraz na modlitbu, půst, četbu Písma svatého, zapamatování si slov Písma, která jsou inspirována Duchem Svatým – nebudeme se moci vzepřít satanskému pokušení ani vydržet zkoušku. Když Satan Ježíšovi říká ať rozmnoží chléb nebo něco jiného, na každé ze tří pokušení Ježíš vždycky odpovídá citáty z Písma svatého – z Mojžíše, ze Zákona a z Proroků – protože ta slova z Písma svatého nosil v hlavě. A mohl je v hlavě mít, protože je četl a přátelil se s Bohem skrze Boží slovo. Jestli nečteme Písmo svaté, jestli se nepřátelíme s Bohem, jestli se nepostíme a nemodlíme se, když přijde zkouška a pokušení, nebudeme mít sílu se vzepřít, nebudeme znát potřebná slova, slova Ducha Svatého’.