31. Mladifest v Medžugorji byl zahájen přečtením dopisu papeže Františka

02.08.2020 14:26

 

 

Začalo 31. mezinárodní setkání mladých v Medžugorji. Na počátku vyšli členové františkánské mládeže – framaši s prapory 110 zemí jejichž zástupci v minulých letech přijíždeli do Medžugorje, a tohoto roku kvůli pandemii koronavirusu to nebylo možné.

Papež František mladým do Medžugorje zaslal svůj dopis, který do Medžugorje doručil apoštolský nuncius v BiH, arcibiskup Luigi Pezzuto a předal ho mladým z farnosti Medžugorje, kteří jej přečetli mladým celého světa.

''Drazí mladí! Letošní setkání mládeže v Medžugorji je časem naplněným modlitbou, katechezemi a bratrskými setkáními, což vám poskytuje příležitost, abyste poznali živého Ježíše Krista, zvláštním způsobem při slavení přesvaté Eucharistie, při klanění před Nejsvětější svátostí a ve svátosti smíření. Tak vám pomáhá odhalit jiný způsob života, odlišný od toho, který nabízí kultura dočasného, podle níž nemůže být nic trvalého a která zná výlučně užívání si v současném okamžiku. V tom ovzduší relativizmu, ve kterém je těžké najít pravdivé a jisté odpovědi, je heslem Festivalu: 'Přijďte a uvidíte' (J 1, 39), slova, která Ježíš sdělil svým učedníkům, jsou požehnáním. Ježíš upírá svůj pohled i k vám a zve vás, abyste šli a zůstali s Ním.

Prožívejte tento čas s Ježíšem, abyste se naplnili jeho Duchem a tak se stali připravenými pro dobrodružství života. Vyjděte mu vstříc, zůstaňte s Ním v modlitbě, svěřte se Mu, protože On zná lidské srdce.

Překrásnou Pánovu výzvu: ''Přijďte a uvidíte'', který nám předal mladý a milovaný Kristův učedník, je určen i všem budoucím učedníkům. Ježíš vás zve, abyste se s Ním setkali, a právě tento Festival je příležitostí, abyste ''přišli a viděli''. Slovo ''přicházet'', kromě toho, že naznačuje tělesný pohyb, má jeden mnohem hlubší duchovní smysl. Naznačuje cestu víry, jejíž konečný cíl je ''vidět'', tj. zažít  Pána a díky jemu vidět plný a konečný smysl naší existence.

Veliký vzor Církve mladého srdce, která je ochotná následovat Krista s novou svěžestí a věrností, navždy zůstane Panna Maria. Síla jejího ''ano'' a jejího ''ať se stane'' které vyslovila před andělem stále znovu inspiruje. Její 'ano' znamená spolupracovat a riskovat, bez jakékoli jiné záruky kromě jistoty poznání, že je nositelka příslibu. Její ''Hle, služebnice Páně'' (Lk 1,38), je nejkrásnější příklad, který nám říká, co se děje, když se člověk ve své svobodě odevzdá do Božích rukou.

Ať vás tento příklad nadchne a ať vám ukazuje cestu! Maria je Matka, která bdí nad námi svými dětmi, které kráčí životem často zhroucené únavou, potřebné pomoci, ale s přáním, aby světlo naděje neuhaslo. To je naše přání; aby světlo naděje nezhaslo. Naše Matka hledí na tento putující lid, mladé, které miluje, kteří ji hledají v tichosti přes to, že na cestě je tolik hluku, reptání a roztržitost'' (Christus vivit, 48).

Drazí mladí, ''běhejte přitahováni tou Osobou, kterou tolik milujeme, které se klaníme v Eucharistii a poznáváme v těle našich bratří a sester, kteří trpí. Ať vás Duch Svatý povzbuzuje v tom běhu vpřed. Církev potřebuje vaši vzletnost, vaši intuici, vaši víru'' (op.ct., 299). V tom běhu za evangeliem, inspirovaném I tímto Festivalem, svěřuji vás všechny přímluvám blahoslavené Panny Marie, vzývajíc světlo a sílu Ducha Svatého, abyste mohli být ti, kteří se nebojí! Kristus žije a přeje si, abyste byli živí. On je pravá krása a mládí tohoto světa. Všechno, čeho se dotkne začíná být mladé, nové, plné života a smyslu (srov. Apošt. list. Christus vivit 1). Právě to vidíme v evangelijním výjevu, ve kterém se Pán ptá dvojice učedníků, kteří ho následují: 'Co chcete?''. A oni odpovídají: ''Rabbi, kde bydlíš?'' A Ježíš jim říká: ''Pojďte a uvidíte'' (srov. J 1, 35-39). Oni šli, viděli a zůstali tam. Zážitek setkání s Ježíšem se natolik vryl do vzpomínek učedníků, že jeden z nich zaznamenal i čas setkání: ''Bylo kolem  čtyř hodin odpoledne'' (r. 39).

Evangelium nám popisuje jak se potom co byli v Pánově domě, ti dva učedníci stali ''prostředníky'', kteří umožnili druhým , aby se s Ním setkali a následovali Ho. Ondřej hned jde, aby předal svoje zážitky bratru Šimonovi a přivádí ho k Ježíšovi. Učitel, jak ho spatřil, dává mu přezdívku: ''Kefa'', tj. ''Skála'', která se stane jeho osobním jménem, Petr (srov. J 1, 40-42). To ukazuje jak se při setkání s Ježíšem stáváme novými lidmi a přijímáme poslání, abychom ten zážitek přenesli druhým, ale s pohledem stále upřeným na Něj, na Pána.

Drazí mladí, setkali jste s tímto Ježíšovým pohledem, který se vás ptá: Co hledáte?'' Slyšeli jste Jeho hlas, který říká: ''Přijďte a uvidíte''? Pocítili jste to pozvání, abyste se stali opravdovými Kristovými svědky?  Za to se modlím a žehnám vám a prosím, abyste se i vy modlili za mne.

Večerní mši svatou za koncelebrace 40 kněží a překladu do dvaceti jazyků, což se přenášelo do celého světa a sledovalo ji přes internet několik milionů lidí vedl apoštolský nuncius v BiH, mons. Luigi Pezzuto, který ve svém kázání mluvil o vztahu  k  Blahoslavené Panně Marii.

'V souvislosti s tím, bych vám nedoporučoval, abyste mnoho prosily Pannu Marii jen o získání její ochrany; rozhodně, modlete se i za to. Ale pravá zbožnost k Panně Marii se snaží získat něco víc:  je to milost, že jí můžeme přijmout ve svém  životě, s Jejím přístupem věřící a učednice, radostné, svobodné a silné, který nás bez jakékoli pochybnosti přivede k Ježíšovi, vyjádřil se Pezzuto, kterému na závěr mešní slavnosti za příchod do Medžugorje poděkoval farář, fra Marinko Šakota.

(přeloženo z medjugorje.hr)