15.května byl modlitební maraton za ukončení pandemie v Medžugorji

17.05.2021 14:10

Modlitební maraton z Medžugorje: Tato zkouška je příležitost ke svědectví o naší víře

''Drazí bratři a sestry, doba pandemie hluboce poznamenala náš život. Je příležitostí lidstva vyzkoušet pevnost víry, ale i příležitostí posilovat naději a konat skutky lásky tělesnými a duchovními skutky milosrdenství. Při této zkušenosti se cítíme jako první křesťanské společenství, které text Skutků apoštolských popisuje překrásnými výrazy: 'A Církev se celým srdcem za něho modlila.' (Sk 12,5) Tak i my v tomto měsíci květnu, ve společenství se Svatým Otcem, se chceme celým srdcem  modlit k Bohu, aby vyslyšel naše prosby za ukončení pandemie.

Zvláštním způsobem se dnes z této farnosti sv. Jakuba - za nepřítomnosti apoštolského vizitátora Henryka Hosera, který s námi není ze zdravotních důvodů -  chceme s apoštolským nunciem pro Bosnu a Hercegovinu, monsLuigi Pezzutem modlit za emigranty, za všechny ty, kteří opustili svoji vlastní zemi, domov, rodinu, aby hledali životní jistotu.

Ať toto světlo zapálené před sochou Panny Marie v našem kostele prozáří a promění chvíle temnoty v jitřenku nového světla'', řekl provinciál Hercegovské františkánské provincie, fra Miljenko Šteko na počátku modlitby růžence z Medžugorje  (15. května 2021) a vyzval všechny, kteří sledovali modlitbu, aby se modlili se svými rodinami.

Papežská rada pro šíření nové evangelizace na měsíc květen organizuje „modlitební maraton“ růžence z 30 svatyní a míst modlitby z celého světa, mezi kterými je i Medžugorje, za ukončení pandemie.

Iniciativa pod heslem „Církev se vroucně modlila k Bohu“ (Sk 12,5) zahrnuje každodenní modlitbu ve svatyních po celém světě, která se tak stala šiřiteli modlitby růžence mezi věřícími, rodinami a společenstvími. Papež v sobotu 1. května zahájil modlitební maraton ve vatikánské bazilice a také jej uzavře v pondělí 31. května ve vatikánských zahradách.

Růženec v Medžugorji vedli fra Miljenko Šteko a arcibiskup Luigi Pezzuto za asistence noviců Hercegovské františkánské provincie. Růženec se modlili farníci farnosti Medžugorje, a svým zpěvem vše provázel Velký smíšený sbor Královny míru Medžugorje. Modlitba růžence byla přenášena v přímém přenosu na oficiálních kanálech Svatého Stolce. V Medžugorji jsme se modlili slavná tajemství Mariánského růžence, a před každým tajemstvím byl čten úryvek ze Svatého Písma a úryvek z Listu papeže Františka napsaného při příležitosti Světového dne přistěhovalců a uprchlíků 27. září 2020. Modlitba byla určena zejména za bratry a sestry, které války, nouze a potřeby dohnaly k opuštění domovů a svých zemí a tak se jako uprchlíci vydali na jistější místa s nadějí, že v Církvi naleznou útočiště důstojné každého člověka; modlili jsme se za všechny lidi, zejména  křesťany, aby v hluku a množství informací nezapomínali slyšet volání těch, kteří trpí a potřebují pomoc, vystěhovalce; lékaře, zdravotní sestry a techniky. Aby se neunavili svým příkladem svědčit o evangelním smyslu služby nemocným a nejpotřebnějším; za papeže, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice: aby v těžkých chvílích lidstva stále byli svědky nesmírné Boží lásky a milosrdenství a tak nositeli naděje všem lidem, abychom skrze dotek Boží milosti byli ochotní ke vzájemné lásce, zodpovědnosti a spolupráci na bránění pandemii koronaviru.

Fra Miljenko Šteko se na závěr modlitby růžence pomodlil před sochou Panny Marie:

''V současné dramatické situaci, plné trápení a stísněnosti, která zahalila celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko Boží a Matko naše, Královno míru! Panno Maria, obrať svoje milostivé oči na nás v této pandemii koronaviru a utěš ty, kteří jsou ztracení a  pláčou po svých drahých zesnulých. Podepři ty, kteří trpí tísní kvůli svým nemocným a nemohou jim ani být nablízku. Vlij důvěru těm, kteří jsou ustaraní kvůli nejisté budoucnosti a jejím důsledkům na ekonomiku a práci.

Matko Boží a Matko naše, vroucně za nás pros Boha, Otce milosrdenství, aby tato těžká zkouška skončila a znovu se otevřel obzor naděje a míru. Jako v Káně, se přimlouvej u svého Syna Ježíše. Žádej od Něj, aby utěšil rodiny nemocných i oběti, a otevřel jim srdce pro důvěru.

Ochraň lékaře, zdravotní sestry, zdravotní personál a volontéry, kteří jsou v první bojové linii tohoto mimořádného stavu a riskují svůj život za záchranu jiných životů. Provázej jejich snahu a dej jim sílu, dobrotu i zdraví.

Buď po boku těch, kteří ve dne i v noci pomáhají nemocným: kněžím a zasvěceným osobám, kteří se pastorační péčí a evangelijní oddaností snaží pomoci a podepřít všechny.

Přesvatá Panno, osviť rozum vědcům, aby našli pravé řešení jak překonat tuto nemoc!'', uzavřel modlitbu františkánský provinciál, fra Miljenko Šteko.

Po závěrečném požehnáním apoštolského nuncia v BiHmonsLuigi Pezzuta, byla zahájena mešní slavnost za koncelebrace 19 kněží.